Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Valná hromada T. J. 2020

Kategorie: sokol

Valná hromady byla původně svolána na 25. března 2020, kvůli koronavirové pandemii a restriktivním opatřením vydaným vládou ČR se nemohla uskutečnit. Termín byl proto přeložen na 23. září (po prázdninovém uvolnění restrikcí se zdálo, že situace ke svolání VH je příznivá). Bohužel, první zářijové týdny přinesly opět zhoršení epidemické situace a zavedení dalších omezujících opatření. Termín VH jsme už neměnili, místo jejího konání ale bylo přizpůsobeno aktuální situaci – z restaurace se jednání přesunulo do tělocvičny. K účasti byli vyzváni zvolení delegáti, zastupující členskou základnu i hosté.

Valné hromady se zúčastnilo 22 ze 36 delegátů zastupujících členskou základnu sportov. oddílů a SV, 8 členů výboru T. J. a 3 hosté (místostarosta MO Plzeň 4 Ing. Mádr, starosta Sokolské župy Plzeňské Ing. Sobota, správce objektu p. Toman). Pro nemoc se omluvila p. Zdeňka Netrvalová, účetní T. J. Obavy z případné nákazy vyvolaly omluvu všech členek kontrolní komise a řady zvolených delegátů.

Pro ty, kteří se VH nemohli zúčastnit, připojujeme schválené usnesení a doplňujeme informací, že všechny materiály týkající se průběhu VH a na ní přednesených zpráv jsou k dispozici v kanceláři T. J.

 

U s n e s e n í
valné hromady konané 23. září 2020

 1. Valná hromada schvaluje:
  • Zprávu o činnosti tělocvičné jednoty v r. 2019 vč. zpráv sportovních oddílů a odboru SV ;
  • Zprávu o hospodaření tělocvičné jednoty v r. 2019;
  • Rozpočet tělocvičné jednoty na r. 2020;
  • Plán činnosti tělocvičné jednoty na rok 2020;
    
 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • zprávu kontrolní komise za r. 2019 a plán její činnosti na r. 2020
    
 3. Valná hromada ukládá:
 • Výboru tělocvičné jednoty:
  • nadále průběžně zajišťovat materiální i organizační podmínky pro chod T. J., tzn. především dbát na řádný výběr členských a oddílových příspěvků, na plnění povinností nájemců zařízení plynoucích z uzavřených nájemních smluv dlouhodobého i krátkodobého charakteru, jednat s orgány státní správy, podávat žádosti o nejrůznější druhy dotací a příspěvků vč. zajištění jejich řádného vyúčtování, hledat nové formy využití areálu a nové formy spolupráce s firmami;
  • výboru T. J.pokračovat v přípravě investiční akce „Přístavba víceúčelové malé tělocvičny nad přísálím budovy“ jak po technické stránce, tak po stránce zajištění potřebných finančních prostředků;
  • průběžně pracovat s náměty získanými od členské základny.
    
 • Předsedům sportovních oddílů a náčelnici odboru sokolské všestrannosti:
  • ​​​​​​​pravidelně se zúčastňovat jednání výboru, přenášet informace z jednání výboru do členské základny a naopak, předkládat informace pro aktualizaci webových stránek T. J.;
  • průběžně předávat úplné podklady pro evidenci členské základny T. J.;
  • zajistit v maximální možné míře řádný výběr členských příspěvků
   ​​​​​​​
 • Všem členům T. J. :
  • ​​​​​​​aktivně se podílet na činnosti svých oddílů a tělocvičné jednoty;
  • udržovat pořádek v areálu T. J., dbát na dodržování pořádku ostatními uživateli zařízení;
  • šetřit zařízení T. J. a dbát na dodržování opatření vedoucích k úsporám energií.
   ​​​​​​​
 • Kontrolní komisi T. J.:
  • ​​​​​​​pracovat podle schváleného plánu práce,
  • při zjištění nedostatků v hospodaření nebo činnosti T. J. nebo jejích článků projednat tyto skuteč-
   nosti neprodleně s výborem T. J..

 

 

A ještě připojujeme poděkování starosty T. J. :

Poděkování starosty T.J. Sokol Doubravka účastníkům Valné hromady konané 23.9. 2020 v tělocvičně T.J.

Chtěl bych jménem svým i jménem výboru T.J. Sokola Doubravka poděkovat všem delegátům, kteří se zúčastnili naší letošní valné hromady . Především bych rád poděkoval těm, kteří ještě před valnou hromadou pomohli s rozmístěním stolů a židlí v netradičním prostředí pro valnou hromadu - v tělocvičně T.J. a pomohli dodržet vzdálenost stolů více jak tři metry od sebe. Děkuji také všem delegátům, kteří přišli a respektovali nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru, tj. využili dezinfekční prostředky při vstupu do tělocvičny a po celou dobu valné hromady měli své nosy a ústa zakrytá rouškou. Delegáti, kteří se nezúčastnili valné hromady k tomu měli jistě každý svůj osobní důvod. Jsem velmi rád, že nás nakonec bylo přes 60% delegovaných účastníků a byli jsme usnášeníschopní.
Přeji všem účastníkům valné hromady i ostatním členům naší T.J. především pevné zdraví a doufám, že nepříznivá doba v souvislosti se současnou epidemií brzo skončí.

​​​​​​​

Datum vložení: 28.09.2020 | Zobrazeno: 449x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18

Valná hromada T. J. Sokol Plzeň - Doubravka

sokol | 2024-03-11
Zobrazit další aktuality