Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Slovo starosty

Kategorie: sokol

Zhodnocení významných událostí roku 2022 starostou T.J. Sokol Doubravka, rok 2023 musíme brát všichni jako výzvu.

Vážené sestry, Vážení bratři, Vážení nájemci našich sportovišť a občané naší krásné čtvrti Doubravky. Dovolil bych si shrnout, co nám přinesl na naší sokolovně rok 2022, bylo toho hodně, ale vybral jsem si dle mého názoru jen dva nejdůležitější a stěžejní body. Jak všichni dobře víte – podařilo se, v červnu 2022, realizovat rekonstrukci podlahy v tělocvičně, a to v rekordně krátké době za jeden měsíc. Výbor na tuto rekonstrukci musel sehnat především finanční zdroje a firmu, která by v tak krátkém termínu realizaci provedla. Podařilo se vybrat firmu pana Vladimíra Jurči, která tuto rekonstrukci provedla za 1,4 mil. Kč. Z této částky získala T.J. dotaci na rekonstrukci od Plzeňského kraje ve výši 400 tis. Kč a 550 tis. Kč od statutárního města Plzeň. Dalších 252 tis. Kč vynesla sbírka „Kup si svoji parketu“, prostřednictvím které, nám přispěli členové naší tělocvičné jednoty i nájemci a občané naší čtvrti. Dík patří i části zastupitelů UMO Plzeň 4, kteří se rovněž finančně ze svých vlastních zdrojů na sbírce podíleli, zbylou část uhradila T.J. ze svého rozpočtu.

Předchozí podlaha v tělocvičně vydržela více jak 50 let, tak pokud nová podlaha vydrží minimálně stejnou dobu budou například dnešní cvičící předškoláci již v téměř důchodovém věku. Na každé Valné hromadě jednoty, která se koná vždy v březnu příslušného roku, zdůrazňuji, že výbor TJ. se má zasadit o materiální zabezpečení činnosti jednoty a jejích cvičenců. Rekonstrukcí podlahy jsme tento bod rozhodně částečně naplnili.

Druhým a dle mého názoru rovněž důležitým stěžejním bodem bylo rozhodnutí výboru T.J., že se budeme ucházet u NSA o dotaci na přístavbu tělocvičny. Toto rozhodnutí padlo již před více než dvěma lety. Získání dotace od NSA představovalo spoustu práce a administrativy. Nakonec se podařilo získat dotaci ve výši 4 035 852 Kč. Výbor T.J. samozřejmě musel hledat i další finanční zdroje, jak přístavbu realizovat. Poděkování patří tedy nejen NSA, která se podílela tím největším dílem, tak především statutárnímu městu Plzni, od něhož T.J. obdržela dotaci 900 tis. Kč a také našemu domovskému UMO Plzeň 4 za dotaci ve výši 400 tis. Kč. Na zbytek potřebných finančních zdrojů musela T.J. v uplynulých letech nastřádat a částka z jejích vlastních zdrojů činila 854 357 Kč.

Celková cena přístavby tělocvičny i s DPH činila 6 190 209,- Kč.

V současnosti je již přístavba dokončena. Vybraným stavitelem, který ji realizoval byla stavební firma Ing. Josefa Holého, která plnila všechny průběžné termíny, a tak mohu s radostí konstatovat, že ještě před Vánocemi proběhlo kolaudační řízení, jehož výsledkem je od čtvrtka 22. 12. 2022 kolaudační souhlas s užíváním stavby. Již nyní se těším, že naší multifunkční přístavbu budou od ledna 2023 moci využívat nejen stolní tenisté, ale i malé gymnastky z odboru SV, jóga a další cvičební skupiny. Zatím výbor rozhodl, že v prvním roce fungování bude přístavba sloužit pouze členům jednoty a v dalších obdobích se uvidí.

Mám velkou radost, že se nám daří stále zlepšovat podmínky pro naši mladou generaci, počínaje předškoláky i dětmi sportujícími v dalších věkových kategoriích. Když nad tím vším přemýšlím, tak se snažíme to dělat pro „naše mladé“, protože vést děti ke sportu a sounáležitosti s kolektivem a vychovávat je k lásce ke sportu, k Sokolu, ke svému městu Plzni a čtvrti – Doubravce, to vidím jako naše hlavní poslání.

Nechci být senilní, ale občas se svými stejně starými spoluhráči si zavzpomínám na dobu, kdy jsme byli žáky, sokolská organizace byla zakázána a třeba náš trenér a nyní jeden ze správců venkovních sportovišť v areálu br. Milan Koutský nás učil oslovovat se „Nazdar bratře“ a my se takto museli oslovovat tajně, aby nás nikdo neslyšel a nebyl za to popotahován. Tato doba naštěstí už není. V mládí jsem také pohlížel na členy tehdejšího výboru jako na „bafuňáře“ a neuvědomoval jsem si, že nám zajišťovali podmínky pro naše sportování.

Nyní podobným bafuňářem jsem i já a jako starosta T.J. pracuji již od března 2007, byl jsem tedy zvolen 6x po sobě a kdyby mě někdo chtěl závidět, tak mu sděluji, že za svou činnost nepobírám odměnu. Když se mě někteří lidé ptají, proč své volno trávím úřadováním na sokolovně, tak odpovídám, že cítím odpovědnost vytvářet podmínky pro sportování nejen našim malým členům tělocvičné jednoty, ale všem dalším členům až po kategorie seniorů a seniorek, protože to někdo zajišťoval i pro mě, když jsem byl mladým doubraveckým volejbalistou.

Nejsem na to ale sám. Preferuji týmovou práci a již od svého zvolení v roce 2007 se nám podařilo sestavit a zastabilizovat výbor naší tělocvičné jednoty, který velmi dobře funguje /dnešní mladí by místo slov velmi dobře použili slovo „super“/. Před několika lety se nám jej podařilo doplnit o skvělou náčelnici odboru SV ses. Ing. Miroslavu Štichovou.

Velmi si vážím práce, kterou odvádí pro jednotu spoustu let její jednatelka ses. Ing. Milada Nováková. Celý výbor řídí naši jednotu tak, aby maximálně sloužila svým členům, nájemců i obyvatelům naší krásné čtvrti.

Dále bych rád poděkoval nově ustavené revizní komisi, kdy po úmrtí její předsedkyně ses. Anny Šestákové (zemřela dne 8. 3. 2021), se díky br. Karlovi Loumovi podařilo zastabilizovat personálně tuto komisi a rovněž patří můj velký dík nově zvolené předsedkyni revizní komise ses. Jitce Hlousové a člence této komise ses. Ing. Martině Wurmové, za zajišťování pravidelné kontroly činnosti výboru a jednoty. Myslel jsem, že si po velmi pracovně sokolsky náročném roce trochu odpočineme a budeme se snažit pouze o „prostou reprodukci“, ale nebude tomu tak, proto nadpis mého příspěvku zní, že rok 2023 musíme brát jako výzvu. Nebudu zabíhat do politiky, ale každý vidí, že žijeme v silně inflační době. Jako výbor jsme rozhodli, že ceny za pronájem sportovišť budeme zvyšovat, co nejméně to bude nutné. Stejně tak jsme museli mírně zvýšit příspěvky na provozní náklady jednotlivých oddílů. Pevně věřím, že mírné zvýšení cen nebude znamenat, snížení zájmu o sport členů jednoty i nájemců v našem areálu.

Jako příklad může sloužit nákup elektrické energie, kterou pro nás vysoutěžilo statutární město Plzeň a z našeho rozpočtu budeme hradit pouze ca dvojnásobnou částku oproti předchozímu roku, což je také super.

Proč chápu rok 2023 jako velkou výzvu – především pro to, co bychom chtěli ještě dokázat vybudovat, vše vychází z našeho plánu údržby, který bychom chtěli realizovat a na který musíme sehnat finance. Stručně, to nejdůležitější, co máme v plánu pro rok 2023:

  • Revitalizaci trávníku včetně výměny postřikovačů – provede firma LUKO pana Luska – předpokládaný rozpočet 100 tis. Kč (realizace duben–květen 2023)
  • Generální opravu antukového kurtu č. 2 – provede firma LUKO – předpokládaný rozpočet 150 tis. Kč (realizace srpen 2023)
  • Opravu vnějších omítek budovy sokolovny a jejich barevné sladění – provede firma Ing. Josef Holý, předpokládaný rozpočet 600 tis. Kč (realizace – letní měsíce 2023)
  • Postupnou opravu plotu, podezdívky, výměnu polí – předpokládaný rozpočet - 200 tis. Kč, nemáme zatím vybraného dodavatele ani termín, zřejmě průběžně.

K tomu je třeba připočítat ještě spoustu dalších akcí menšího rozsahu v areálu sokolovny.

Proč je pro nás rok 2023 tak významným? Protože v listopadu 1903 byla založena naše Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka a v roce 2023 oslavíme 120 let její činnosti.

Rád bych, aby se nám podařilo získat prostředky na revitalizaci trávníku, který využívají hlavně naše děti z odboru SV a případně další oddíly, a hlavně také získat prostředky na opravu vnějších omítek budovy sokolovny, abychom přivítali naše 120. výročí v důstojném hávu.

Na závěr svého příspěvku bych chtěl poděkovat všem členům naší tělocvičné jednoty, nájemcům, sympatizantům, zastupitelům UMO 4 a jeho vedení v čele se starostou Tomášem Soukupem a místostarosty Ing. Janem Kakešem, Ing. Zdeňkem Mádrem a Václavem Beranem za podporu naší činnosti. Samozřejmě se sluší poděkovat i zastupitelům našeho statutárního města Plzně v čele s primátorem Mgr. Romanem Zarzyckým. Dík patří rovněž Ing. Přemyslu Švarcovi – vedoucímu odboru sportu MMP za jeho rady a pomoc. Nemohu zapomenout také poděkovat zastupitelům Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem, za finanční pomoc při rekonstrukci podlahy v tělocvičně.

Nakonec bych rád poděkoval členům výboru T. J., že to se mnou tak „dlouho vydrželi“, všem členům T.J. za to, že i když jim možná občas lezu na nervy, svým vyžadováním pořádku v areálu, že to rovněž se mnou „tak dlouho vydrželi“. Jsem šťastný, že mohu spolupracovat s lidmi, kterým o naší tělocvičnou jednotu opravdu jde.

Mohl bych psát ještě dále a dále, ale už i tato „porce“ je dost dlouhá a asi už vás unavila.

Přeji všem členům T.J., nájemcům a občanům Doubravky, potažmo i našeho krásného města Plzně, hodně zdraví, štěstí, pohody při sportování po celý rok 2023.

 

br. Ing. Milan Karas
starosta T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

 

P.S. Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za trpělivost.

Datum vložení: 22.12.2022 | Zobrazeno: 186x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Začíná sezóna na venkovních sportovištích

sokol | 2024-05-02

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18
Zobrazit další aktuality